AUKTIONSBETINGELSER GÆLDENDE FOR

BREEDERS CLUB HYBRID SALE & BREEDERS CLUB FØLPROJEKT SALE
Charlottenlund Travbane, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund

Lørdag den 26. august 2023

§ 1

Breeders Club Yearling Hybrid Sale og Breeders Club Følprojekt Sale, afholdes af Breeders Club (BC), omfatter heste uanset nationalitet (kun lande der er optaget i UET), som er født 2022, samt dem som er med i Følprojektet og født i 2023. På grund af praktiske årsager så kommer der kun 60 heste på årets Derby Auktion, samt 7 på Følprojektet.

§ 2

BC forbeholder sig ret til at fastlægge antallet af heste på auktionen og udvælge disse blandt de tilmeldte. De anmeldte heste sælges for ejers regning. BC forbeholder sig endvidere ret til at aflyse eller flytte auktionen.

§ 3

Anmeldelsesgebyr udgør:

Breeders Club Yearling Hybrid Sale 2023 – 4.000, – dkr. + moms, i alt kr. 5.000, – dkr. for medlemmer af BC. Pris for ikke medlemmer af BC udgør – 5000,- dkr. + moms, i alt 6.250, – dkr. I anmeldelsesgebyret er indeholdt pris for videooptagelse hos Lina Alm Racing Media eller Hestesportmedier Produksjon AS. Hvis man selv vil producere sine video, så er der 2.000, – kr. i rabat på tilmeldingsgebyret.

BC Følprojekt Sale – kr. 0,- for medlemmer af BC. Videooptagelse af Lina Alm Racing Media eller Hestesportmedier Produksjon AS. Videofilm af de anmeldte heste til BC Følprojekt Sale er obligatorisk.

Ovennævnte beløb er pr. hest, som udvælges til auktionen. Anmeldelsen er først gyldig, når anmeldelses-gebyret er indbetalt.

Røntgenundersøgelse af de anmeldte heste til BC-auktion er obligatorisk, ingen røntgenbilleder af heste i Følprojektet.

Det anbefales, at røntgenundersøgelsen tidligst må udføres når hesten er 12 måneder gammel med henblik på at minimere fejl på hesten på auktionsdagen, med henvisning til Købeloven som beskrevet i §8

Følgende røntgenfotos (projektioner) skal mindst tages: Latero-medial projektion af alle fire tæer samt skrå lateral (115 grader skrå plantaro-lateral, dorso-medial) projektion af begge haser, (caudolateral – craniomedial oblique) projektion af begge bag knæ. Røntgenattest fra dyrlægen, der har foretaget røntgenfotograferingen, skal være BC i hænde senest fredag d. 18. august 2023.

Dyrlægeattest/sundhedsattest, der på auktionsdagen højst må være 3 dage gammel, skal udvise, at den pågældende hest er sund og rask og uden tegn på smitsom sygdom, ligesom det attesteres, at hesten kommer fra et sted, hvor der heller ikke findes smitsom sygdom. For hingstes vedkommende skal attesten endvidere udvise, at hesten er i besiddelse af normale ydre kønsorganer.

Hestene skal mindst være basisvaccineret, senest 14 dage før auktionen. Vaccinationer skal være indskrevet i hestepas. Hestepas og dyrlægeattest / sundhedsattest skal medbringes på auktionsdagen og afleveres i auktionssekretariatet. Heste uden hestepas / sundhedsattest/basisvaccination vil blive bortvist og slettet fra auktionen.

§ 4

Anmeldelsesfrist: mandag d. 29. maj 2023.

Anmeldelse kan ske via e-mail: info@breedersclub.nu eller rc@breedersclub.nu med oplysninger om Hestens navn / anmelder/sælgers navn / adresse / mobil nr. / Email og eventuelt CVR-nr. Anmeldelse er først gyldig når bekræftelse fra BC er modtaget.

§ 5

De anmeldte heste står vederlagsfrit, men for ejers risiko, på Charlottenlund Travbane. Nærmere oplysninger om vilkår for opstaldning fastlægges senere. BC Følprojekt Sale er der IKKE fremvisning af hestene på Charlottenlund Travbane, kun video.

§ 6

Udebliver / udgår en anmeldt hest fra auktionen efter udsendelse af korrektur af auktionsside, refunderes anmeldelsesgebyret ikke (gælder også hvis årsag er sygdom). Er der ingen gyldig grund for udeblivelsen, dvs. sygdom bekræftet ved dyrlægeattest, betaler anmelderen endvidere kr. 10.000 + moms til BC.

§ 7

Minimumsprisen på 25.000 kr. (+ moms) BC Hybrid Sale og 0,- kr. (+moms) på BC Følprojekt Sale.

Auktionarius fastsætter størrelse af overbud. Det enkelte salg sker ved, at hammerslag efter tre gange gentaget overbud gives til den højestbydende. Tvivl om højeste bud afgøres ved nyt opråb. Byder flere det samme, er auktionarius berettiget til at vælge.

§ 8

Hestene sælges i den stand, hvori de ved hammerslaget forefindes og uden garanti af nogen art. Herefter står de for købers regning og risiko i enhver henseende. Indsigelse for mangler eller fejl ved den købte hest skal ske skriftligt, bilagt dyrlægeattest, der beskriver manglen eller fejlen, senest 30 dage efter hammerslag. Der henvises i øvrigt til, at Købeloven finder anvendelse i forholdet mellem køber og sælger.

§ 9

BC påtager sig intet ansvar for hestene, deres stand eller for det i kataloget anførte. Alle rekorder, løbsresultater og startpræmiesummer er så vidt muligt ført ajour. Anmelderne holder BC skadesløst for et hvilket som helst tab, det være sig erstatning, sagsomkostninger eller andet, som de måtte lide i anledning af de ved hesten anførte bemærkninger. Køberen er gjort opmærksom på, at supplerende oplysninger vedr. hesten kan gives af såvel auktionens speaker som af auktionarius, samt ved opslag på hestens boksdør. Sådanne oplysninger har samme retsvirkning, som hvis de var optaget i auktionskataloget.

§ 10

BC påtager sig intet ansvar for betalingen af de solgte heste.

Betalingen for det købte + 7,5 % auktionssalær + moms betales af køber kontant med kreditkort på auktionssekretariatet.

Hvis køber forudgående auktionen har indgået kreditaftale, eller er professionel Travtræner, med licens svarende til dansk A-licens, vil denne være berettiget til kredit. Betaling for det købte betales når faktura fra BC er modtaget.

Erlægges betalingen ikke i henhold til gældende betalingsbetingelser, er køber pligtig til at udrede de med inddrivelsen forbundne omkostninger, skadesløst og pligtige til at forrente restancerne med den gældende diskonto + 7,5 % fra hammerslag til betaling sker jvf. Rentelovens § 5. Eventuelt tab i den anledning kan ikke under nogen omstændigheder rettes mod auktionarius eller BC. Ejendomsretten overgår først, når hele købesummen (inkl. moms og salær) er betalt. Skulle indkøbt hest blive syg, komme til skade eller dø efter hammerslag, men før ejendomsretten er overgået til køber, er denne ikke desto mindre pligtig til at betale hele købesummen. Ønsker sælger at foretage retslige skridt mod køber, skal dette ske på hans eget initiativ og for egen regning.

§ 11

Køberen er pligtig til på anfordring straks at opfylde de gældende salgsbetingelser for auktionen eller udlevere det købte. Ved tilbagelevering på grund af købers misligholdelse er køber pligtig til at svare alle tab og omkostninger ved nyt salg, hvad enten dette er auktionssalg eller almindeligt salg, men har intet krav på overskud.

§ 12

Den person, som afgiver bud, hæfter for opfyldelse af auktionens salgsbetingelser. Køber flere i forening, hæftes der solidarisk.

Hvis køber er professionel Travtræner, med licens svarende til dansk A-licens og har været medlem af BC mindst 3 måneder før Derby auktionen og forudgående har indgået kommissionsaftale, vil denne være berettiget til handelskommission. Denne handelskommission udgør 5 % af hammerslag. Handelskommissionen udbetales når hesten er endelig afregnet i hht. handelsbetingelserne.

§ 13

Anmelder / Sælger betaler til BC følgende salærer: Ved salg: 7,5 % + moms. Ved tilbagekøb betaler sælger 7,5 % af den samlede budssum + moms.

Sælger kan oplyse en mindstepris til rc@breedersclub.nu senest den 21. august 2023 og den er kun gældende hvis man har fået et retursvar. Mindsteprisen vil ikke være offentlig kendt og vil kun være kendt på Breeders Club sekretariat.

Opnår hesten ikke mindsteprisen betales 0 kr. i gebyr. Ved tilbagekøb over den indberettede mindstepris betaler sælger 7,5% af den samlede budssum + moms. Har sælger ikke indberettet en mindstepris, skal der i tilfælde af tilbage køb, betales 7,5% af den samlede budssum.

§ 14

Ethvert spørgsmål om handlens tilbagegang i anledning af mangler, eller om erstatning eller afslag i købesummen i anledning af sådanne mangler, indbringes for de civile domstole efter reglerne i Købeloven. Ethvert spørgsmål om mangler skal af køber rettes direkte over for sælger, og er således såvel auktionarius som BC-uvedkommende. Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret, og værneting er sælgers hjemting.

§ 15

Ophold på auktionsarealet sker på eget ansvar.

§ 16

Auktionens heste er underlagt DTC’s Løbsbestemmelser, §38. Stikprøvevis dopingprøve kan forekomme

§ 17

Ved køb af hest på BC Følprojekt gælder følgende regler

– Køber og sælger aftaler hvornår føllet kan tages fra sin mor

– Køber betaler alle omkostninger fra auktionsdagen

– Køber og sælger laver aftaler om pris for opstaldning, sko, dyrlæge m.v. og det er køberens ansvar og regning

§ 18

I tilfælde af at Clipmyhorse internetside ikke kan tilgås eller anden form for force majeure, bliver auktionen gennemført på Charlottenlund Travbane med auktionarius som vil være tilstede på den lukket tribune på Charlottenlund.

Breeders Club